České curriculum Year 6

ČESKÝ PROGRAM

Year 6 (děti ve věku 10-11 let)

Český program je určený pro žáky české národnosti a tvoří součást plnění jejich povinné školní docházky. Jedná se o výuku českého jazyka dle zákona 561/2004 Sb., paragraf 38 - plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky.

Český program v Park Lane International School:

 • Zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT, zároveň se snaží účelně propojovat české osnovy s požadavky britského kurikula.
 • Zahrnuje a pokrývá 9-ti letou povinnou školní docházku (Y2 – Y10 dle britského systému).
 • Hodiny českého jazyka probíhají pětkrát (5x) týdně pro 1. - 5. ročník (Y2 and Y6 dle britského systému).
 • Je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují kreativní vyučovací metody a přihlíží k individuálním zvláštnostem a schopnostem dětí.
 • Vyučované předměty v Y6 (5. třída dle českého systému) jsou Český jazyk, Vlastivěda.
   

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět

Vyučovací předmět: Vlastivěda - zeměpisná část

Učivo:
Evropa jako kontinent
Kulturní a přírodní památky Evropy
Energie kolem nás
Hygiena a zdraví člověka

Vyučovací předmět: Vlastivěda - dějepisná část

Učivo:
Průmyslová revoluce
Češi v rakouské říši
1. světová válka
Období 1. republiky
2. světová válka
Vznik Československa (období komunismu)
Od komunismu zpět k demokracii

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vyučovací předmět: Český jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích okruzích:

 • Český jazyk a literatura
 • Komunikační a slohová výchova (čtení a naslouchání, mluvený a písemný projev)
 • Jazyková výchova (slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis)
 • Literární výchova
   

V rámci těchto okruhů je dítě vedeno k tomu, aby:

 • Ovládalo psaní ě, je a mě, mně, pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov.
 • Ovládalo pravopis předpon s- a z-, pravopis vlastních jmen, pravopis přídavných jmen a shodu přísudku s podmětem (podmět nevyjádřený, několikanásobný).
 • Rozlišovalo slovní druhy (druhy zájmen a číslovek, druhy přídavných jmen a jejich vzory).
 • Určovalo gramatické kategorie u podstatných jmen a sloves.
 • Vyhledalo větu jednoduchou a souvětí, rozlišilo podmět vyjádřený a nevyjádřený, přísudek jmenný se sponou a slovesný.
 • Rozumělo lexikálním vztahům ve slovní zásobě (spisovnost, nespisovnost, slovotvorba).
 • Určovalo stavbu slova, rozpoznalo jeho části (kořen, předponu, příponovou část) a ovládalo pravopis předložek a předpon.
 • Psalo po obsahové i formální stránce jednoduché komunikační žánry (oznámení, vypravování, popis místa, referát, e-mail, inzerát).
 • Vyhledalo v textu přímou řeč a ovládalo grafický zápis přímé řeči.
 • Vyplnilo složenku, podací lístek, přihlášku.
 • Četlo s porozuměním přiměřeně náročné texty a vyhledávalo v nich informace.
 • Seznamovalo se s pojmy literární teorie a dokázalo je vhodně použít při jednoduchém rozboru literárních textů.
 • Poznávalo další žánry, autory a tituly krásné literatury.
 • Vedlo si záznamy o přečtených knihách ve čtenářském deníku a dokázalo o nich vyprávět.
   

 © 2010 PARKLANE, All Rights Reserved Redakční systém EDITUJ.cz | Webdesign MPRESENT s.r.o. 2010