České curriculum Year 1

ČESKÝ PROGRAM

Year 1 (děti ve věku 5-6 let)

Při výuce vycházíme z požadavků RVP pro předškolní vzdělávání, zároveň se snažíme účelně propojovat české osnovy s požadavky britského kurikula. Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní učitelé. Klademe důraz na zodpovědnost a individuální přístup ke každému dítěti. Výuka češtiny probíhá formou zábavných cvičení a her, které dětem po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku.

• Cílem naší výuky je rozvíjet každé dítě po psychické i sociální stránce a vést ho tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností.
• Nedílnou součástí výuky je poznávání světa kolem nás, rozvíjení základních znalostí z přírody a společnosti.
• Vedeme děti k utváření a vyjadřování vlastních názorů a věnujeme velkou péči rozvíjení jejich slovní zásoby.

Vzdělávací oblasti českého programu:

 
  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět
 

Témata a cíle českého programu:

Jazyková výchova a základy čtení
K výuce používáme texty klasických i současných českých spisovatelů. Klademe důraz na obohacování české slovní zásoby a kultivaci mluveného projevu. Seznamujeme se s českými svátky a tradicemi.

• Četba a vyprávění klasických českých pohádek
• Rozvoj slovní zásoby a větné stavby
• Zlepšování výslovnosti a vyjadřovacích schopností
• Zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při čtení
• Výuka počátečního čtení

Rozvoj myšlení a řeči
Vycházíme z námětů týkajících se každodenních zkušeností dítěte v rodině a jeho prostředí.
• Vyjádření vlastního postoje a návrhu řešení
• Řešení jednoduchého úkolu slovně i graficky
• Rozvíjení slovní zásoby a způsob vyjadřování

Rozvoj logického myšlení
Pomáháme dětem rozvíjet schopnosti, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku.
• Sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 bez přechodu přes desítku
• Počítání s mincemi
• Porovnávání čísel
• Geometrické útvary a tělesa

Dopravní výchova
Téma dopravní výchovy je zpracováno hravou formou a postihuje situace, se kterými se děti mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty a cestujícího ve veřejných dopravních prostředcích.
• Pravidla bezpečné chůze ve městě
• Pravidla bezpečného používání kola, koloběžky
• Správné chování v hromadné dopravě
• Rozpoznání dopravních značek

Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Pomáháme dětem získat dovednosti a návyky, které později využijí při výuce psaní.
• Uvolňování ruky pomocí grafomotorických cvičení
• Kreslení vodorovných, svislých, šikmých čar, kroužků, oválů a spirál
• Vytváření technických a hygienických návyků spojených se psaním (způsob sezení, úchop psacího náčiní)
• Správná technika formování písmen a číslic písmem Comenia Script

Hudební výchova
Každý měsíc se učíme novou českou písničku. Učíme se vnímat rytmus a melodii písní.
• Podpora muzikálnosti a rozvoj zpěvu
• Doprovod na jednoduché hudební nástroje

 

 © 2010 PARKLANE, All Rights Reserved Redakční systém EDITUJ.cz | Webdesign MPRESENT s.r.o. 2010