Výukové osnovy - stručný přehled

Naše výukové osnovy představují ucelený systém výukových plánů, které vymezují jednotlivé studijní úkoly a výukové strategie odpovídající věku, znalostem a schopnostem studentů. Konsistentní a vyvážená výuka poskytuje dostatečný prostor pro flexibilní a kreativní přístup pedagogů, kteří mohou organizovat své hodiny podle skutečných znalostí a schopností studentů, využívat jejich silné stránky a podporovat ty oblasti, ve kterých se žáci potřebují zlepšit. Flexibilní výuka je zejména důležitá pro studenty, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Klademe důraz i na názornou výuku a v mateřské škole a prvních ročnících základní školy výuku hrou (písničky, říkanky, pohádky). Žáci se navíc učí nabyté znalosti uplatňovat v každodenním životě.

Plán výuky Park Lane International School je sestaven tak, aby studenti nejen získávali nové poznatky z daných předmětů, ale zároveň si soustavně zlepšovali i znalosti anglického jazyka.

Výukový program Park Lane International School nabízí to nejlepší v oblasti vzdělávání. V mateřské a základní škole se žáci učí dle anglických národních osnov (National Curriculum of England). Na střední škole se tyto osnovy využívají společně s Cambridge Secondary 1 a 2 pro třídy Year 7 až Year 9. Ve třídách Year 10 a Year 11 se připravují na mezinárodní zkoušku IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) a studium končí v Year 13 mezinárodním IB diplomem (International Baccalaureate Diploma Programme).

Pro studenty české národnosti je součástí osnov i výuka českého jazyka a dalších předmětů dle českých osnov. Program začíná již ve třídě Reception (děti ve věku 4-5 let), kde si děti procvičují základní znalosti a pokračuje v Year 1 (předškoláci), kde výuka děti připravuje na zvládnutí matematiky, českého jazyka a prvouky na základní škole. Od třídy Year 2 (1. třída základní školy) tvoří český program součást plnění povinné školní docházky, dle zákona 561/2004 Sb., paragraf 38 - plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky, a zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT. Na konci třídy Year 11 budou čeští studenti skládat v rámci IGCSE i zkoušku z českého jazyka a v ročnících Year 12 a Year 13 mohou čeští studenti v rámci programu IB studovat předmět Český jazyk a literatura.

Více informací o výuce českého jazyka naleznete v sekci Český program.

Park Lane International School nabízí kvalitní český program i pro děti ostatních národností a umožňuje jim tak zlepšovat si schopnost nejen komunikovat v češtině, ale i poznávat českou kulturu, historii a společnost.

Anglické národní osnovy jsou rozděleny do čtyř základních úrovní (Key Stages):

  Věk Třída
Key stage 1 5-7 let Year 1-2
Key stage 2 7-11 let Year 3-6
Key stage 3 11-14 let Year 7-9
Key stage 4 14-16 let Year 10-11

 

Struktura výukových osnov v Park Lane

  Třída Věk Kategorie a typ zkoušky

Mateřská škola

*Pinkies (pre-Nursery) 2-3  
*Nursery 3-4 Early Years Foundation Stage (EYFS)

 

 

 

Základní škola

*Reception 4-5
*Year 1 5-6

Key Stage 1
KS1 SATs

Year 2 6-7
Year 3 7-8

 

Key Stage 2
KS 2 SATs

Year 4 8-9
Year 5 9-10
Year 6 10-11

 

 

 

Střední škola

Year 7 11-12 Key Stage 3 + Cambridge Secondary 1

Cambridge International C
Year 8 12-13
Year 9 13-14
Year 10 14-15 Key Stage 4 / Cambridge Secondary 2
IGCSE
Year 11 15-16
Year 12 16-17 IB Diploma Programme
Year 13 17-18


*Tento program nabízíme také v mateřské škole Nessie English Preschool na Praze 5.
  

 

 

 

© 2010 PARKLANE, All Rights Reserved Redakční systém EDITUJ.cz | Webdesign MPRESENT s.r.o. 2010